1. Wat krijgt u in uw pensioenregeling 2011?

Ouderdomspensioen

Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij het pensioenfonds pensioen opgebouwd. Dit is in de vorm van een bij Robeco belegd pensioenkapitaal. Het ouderdomspensioen ontvangt u in principe vanaf uw 67-ste verjaardag. U ontvangt dat ouderdomspensioen bovenop uw AOW. De AOW is het inkomen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

 

Hoe hoog het ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum en hoeveel pensioen u hiervoor kunt aankopen. U vindt een indicatie op  www.mijnpensioenoverzicht.nl. of u kunt op de website van Robeco inzien wat de actuele hoogte van uw pensioenkapitaal is.


Partnerpensioen

Omdat u bij het pensioenfonds geen pensioen meer opbouwt, is de verzekering voor het partnerpensioen beëindigd. Indien u komt te overlijden, dan wordt uw opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt om een partnerpensioen aan te kopen. Een indicatie van hoeveel uw partner kan ontvangen vanuit deze pensioenregeling, vindt u op uw UPO of op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt aan uw kind(eren) uitgekeerd na uw overlijden. Het wezenpensioen wordt bepaald op basis van de keuze van uw nabestaanden (wel/geen wezenpensioen aankopen) en op basis van het beschikbare pensioenkapitaal.

 

Pensioenreglement

In het pensioenreglement leest u meer over de Pensioenregeling 2011.

Laag 2

2. Wat krijgt u niet in uw pensioenregeling?

Partnerpensioen na uitdiensttreding

Als u overlijdt dan gebruiken uw nabestaanden uw opgebouwde pensioenkapitaal om een partnerpensioen en wezenpensioen aan te kopen bij een verzekeraar naar hun keuze. Dit zal in de meeste gevallen geen volwaardig inkomen voor uw partner en kinderen zijn omdat alleen uw opgebouwde pensioenkapitaal op het moment van overlijden wordt gebruikt.

De pensioenregeling is beëindigd per 1 januari 2015, waardoor u geen recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen noch op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt.

 

Arbeidsongeschikt

De pensioenregeling is beëindigd per 1 januari 2015, waardoor u geen recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen noch op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt

 

3. Hoe bouwt u pensioen op?

Drie soorten pensioen

U kunt op drie manieren pensioen opbouwen:

 

A. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen via uw werkgever(s). Dit Pensioen 1-2-3 gaat over het pensioenkapitaal dat u bij het pensioenfonds

    heeft opgebouwd.

C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

 

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl. Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

 

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van uw pensioenkapitaal bij het pensioenfonds vindt u op uw UPO. Het UPO ontvangt u één keer per vijf jaar. Op het UPO vindt u ook de hoogte van het partner- en wezenpensioen. U kunt ook een kijkje nemen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van alle pensioenen die u heeft opgebouwd, ook bij andere pensioenuitvoerders. Wilt u meer weten over de hoogte van uw pensioenkapitaal? Log dan in op de website van Robeco (www.robeco-flexioen.nl).

 

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw (voormalige) werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering, zoals een lijfrente, af te sluiten.

 

Beschikbare premieregeling

U heeft een pensioenkapitaal opgebouwd in de Pensioenregeling 2011. De opbouw is gebaseerd op uw salaris. Uw bonus werd ook meegerekend. De premie die voor u werd gestort, was afhankelijk van uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie die voor u is ingelegd.

 

Leeftijd                                 Spaarbijdrage

                                             (als % van de pensioengrondslag)

 

 Van 15 tot en met 19 jaar           6,13

 Van 20 tot en met 24 jaar           6,80

 Van 25 tot en met 29 jaar           7,87

 Van 30 tot en met 34 jaar           9,20

 Van 35 tot en met 39 jaar         10,67

 Van 40 tot en met 44 jaar         12,40

 Van 45 tot en met 49 jaar         14,47

 Van 50 tot en met 54 jaar         17,00

 Van 55 tot en met 59 jaar         20,07

 Van 60 tot pensioendatum        23,93

 

Het maximale pensioengevende salaris was € 115.485 (in 2014). Het pensioenkapitaal op uw pensioendatum bestaat uit de premie-inleg plus de behaalde rendementen. Rendementen kunnen negatief of positief zijn. Als u dat wilt dan kunt u zelf bepalen waarin uw kapitaal wordt belegd. U heeft daarbij de keuze uit de door Robeco aangeboden beleggingsfondsen. Als u niet zelf wilt beleggen dan belegt u volgens het standaard beleggingsmodel. Als u zelf wilt gaan beleggen dan dient u schriftelijk te verklaren dat u de beleggingsverantwoordelijkheid op u neemt.

 

Op uw pensioendatum koopt u met uw pensioenkapitaal een ouderdomspensioen en een partnerpensioen aan.

 

Stel: u verdiende in 2014 € 80.000 per jaar. U was toen 45 jaar. Voor u werd een premie ingelegd van 14,47% van uw pensioengrondslag. De franchise was € 13.449. De pensioengrondslag is daarom (€ 80.000 - € 13.449). In dat jaar werd een premie voor u ingelegd van € 9.630.

 

Het pensioenkapitaal dat u op uw pensioendatum heeft opgebouwd, is een optelsom van alle ingelegde premies tot en met 31 december 2014 (plus behaalde rendementen).

4. Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen, dat u bij het pensioenfonds heeft opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt ook andere pensioenen van vorige werkgevers meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

 

Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de kosten/inhoudingen van het pensioenfonds en van de andere pensioenuitvoerder.

 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Wilt u een deel van uw pensioenkapitaal omruilen voor een hoger partnerpensioen? U kunt deze keuze maken op uw pensioendatum. De hoogte van het partnerpensioen mag maximaal 70% zijn van het ouderdomspensioen.

Partnerpensioen omruilen voor ouderdomspensioen

U kunt uw pensioenkapitaal dat bedoeld is voor het partnerpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt omruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien hebt u geen partner (meer). U kunt er daarom voor kiezen om het pensioenkapitaal dat is bedoeld voor partnerpensioen om te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Als u een partner heeft, dan moet hij of zij wel instemmen met deze keuze.

 

U dient uw keuze minimaal 3 maanden voor uw pensioendatum aan ons door te geven. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest dan kunt u het later niet meer terugdraaien.

 

Uw pensioen eerder of later laten ingaan

U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder of later in te laten gaan. Dat kan op een zelf gekozen moment vanaf uw 55e. Als u eerder met pensioen gaat, dan wordt uw pensioen lager. Het pensioen moet over een langere periode worden uitgekeerd.

 

U kunt er ook voor kiezen om later met pensioen te gaan. Als u het pensioen wilt uitstellen dan geldt de voorwaarde dat u nog ergens in dienst bent. U moet dat ook kunnen aantonen. Het pensioen kan uiterlijk worden uitgesteld tot uw 70-ste. Het is belangrijk dat u minimaal 3 maanden voor uw (gewenste) pensioendatum aan ons doorgeeft dat u uw pensioen wilt vervroegen of uitstellen. Let op: dit is een eenmalige keuze. Als u hiervoor kiest, kunt u het later niet meer veranderen.

 

Shoppen met pensioenkapitaal

Het in de Pensioenregeling 2011 opgebouwde pensioenkapitaal moet op de pensioendatum worden omgezet in een levenslang ouderdomspensioen en eventueel een partnerpensioen. U dient dat pensioen aan te kopen bij een verzekeraar van uw keuze. Het is verstandig om bij meerdere verzekeraars een offerte aan te vragen.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een variabele pensioenuitkering. Dan koopt u met een deel van uw pensioenkapitaal pensioenaanspraken aan en met de rest van het pensioenkapitaal blijft u beleggen. Vraag de verzekeraar naar de mogelijkheden.

5. Hoe zeker is uw pensioen?

Risico's

De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Pas op de pensioendatum kunt u zekerheid krijgen over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van de tot en met 31 december 2014 ingelegde premies, het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen.

 

Verzekeraars baseren hun tarief op een aantal onderdelen. Dit zijn:

- de rente;- de levensverwachting van mensen;

- vergoeding voor kosten die ze maken.

 

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om ook na uw pensioendatum met een deel van uw pensioenkapitaal te blijven beleggen, waardoor u een variabele pensioenuitkering gaat ontvangen, zal er ook bij uw pensionering (nog) geen zekerheid zijn over de hoogte van uw pensioenuitkering.

 

Voor meer informatie over de uiteindelijke hoogte van uw pensioen, verwijzen wij u naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

6. Welke kosten maken wij?

In de beschikbare premieregeling betaalt u beleggingskosten. De beleggingskosten worden in mindering gebracht op uw pensioenkapitaal. Op de website van Robeco kunt u precies zien hoe hoog de kosten zijn die op het beleggingsrendement worden ingehouden. De stand van zaken met betrekking tot de kosten van Robeco per 1 juli 2016 vindt u hier.

Pensioenfonds Towers Watson

Postbus 4199

3006 AD ROTTERDAM


Telefoonnummer

088-5433000

 

E-mailadres

PensioenfondsTowersWatson@
willistowerswatson.com

Copyright @ Pensioenfonds
Towers Watson7. Wanneer moet u in actie komen?

Als u verandert van baan

Heeft u een nieuwe baan? Dan kunt u het pensioen dat u bij het pensioenfonds heeft opgebouwd meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt ook andere pensioenen van vorige werkgevers meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen via de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever

 

Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de kosten die het pensioenfonds rekent in vergelijking met de kosten van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wilt u de pensioenregeling vergelijken? Klik dan hier op de pensioenvergelijker.

 

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan dan ontvangen wij hiervan automatisch bericht. U hoeft daarvoor niets te doen. Uw partner is dan bij ons bekend.

 

Als u gaat samenwonen, is uw partner niet automatisch bij ons bekend. U kunt uw partner aanmelden door een door een notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst bij het pensioenfonds in te leveren of aan te tonen dat u minimaal vijf jaar een gezamenlijke huishouding voert.

 

Als u gaat scheiden, uw partnerschap beëindigt of niet meer samenwoont

Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor uw pensioenkapitaal. Als uw relatie is beëindigd, dan moet u dit bij het pensioenfonds melden.

 

Verdeling partnerpensioen

Uw ex-partner krijgt bij uw overlijden recht op een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal dat is bedoeld voor partnerpensioen, dus ook wat was opgebouwd vóór het huwelijk. Dit heet 'bijzonder partnerpensioen'. Het bijzonder partnerpensioen is een percentage van het pensioenkapitaal dat u tot de scheiding hebt opgebouwd.

Het pensioenkapitaal voor bijzonder partnerpensioen wordt op een aparte beleggingsrekening voor de ex-partner belegd. Na uw overlijden kan uw ex-partner dit kapitaal gebruiken om een uitkering aan te kopen.

Dit geldt ook voor ongehuwd samenwonen, als dit bij een notaris is vastgelegd.  Maar u kunt samen met uw ex-partner ook andere afspraken maken. Indien u afspraken gemaakt heeft met uw ex-partner over een andere verdeling van uw pensioen, dan wel dat u geen aanspraak wilt maken op het bijzonder partnerpensioen, dan ontvangen wij graag een kopie van deze vastgelegde afspraken in een (echtscheidings)convenant.

 

Verdeling ouderdomspensioen

Als u kiest voor de verdeling van het ouderdomspensioen op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, dan dient u binnen 2 jaar na de scheidingsdatum het daartoe bestemde formulier aan ons toe te sturen en dan zorgen wij voor de verdeling van uw pensioenkapitaal. Dit formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen is te downloaden via www.rijksoverheid.nl.

In principe wordt het pensioenkapitaal, onder aftrek van het kapitaal voor bijzonder partnerpensioen, dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd, verdeeld tussen u en uw ex-partner. Dit noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Verevening geldt alleen bij echtscheiding en beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner krijgt 50% van het pensioenkapitaal dat u tijdens uw relatie hebt opgebouwd. Maar u kunt samen met uw ex-partner ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld om het pensioen níet of in een andere verhouding te verdelen. U moet dit dan wel vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

 

Als u verhuist naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, geef dan uw nieuwe adres en wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons door en informeer bij ons naar de gevolgen voor uw pensioen. Naar het buitenland verhuizen heeft ook gevolgen voor uw AOW.

 

Let op: ook als u in het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren. Wij krijgen uw adreswijziging namelijk niet automatisch door.

 

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij 'Welke keuzes heeft u zelf?' dan is het belangrijk dat u contact met ons opneemt.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk minstens één keer per jaar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kunt u zien hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten.

 

Als u vragen heeft

Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met het pensioenfonds door een e-mail te sturen naar PensioenfondsTowersWatson@willistowerswatson.com.