1. Wat krijgt u in de Pensioenregeling 2011?

Ouderdomspensioen

Als u met pensioen gaat, dan koopt u met uw pensioenkapitaal een levenslang ouderdoms- pensioen in bij een verzekeraar naar uw eigen keuze. U ontvangt vanaf dat moment een ouderdoms- pensioen zolang u leeft. Het ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 67-ste verjaardag.

 

Partnerpensioen

Als u overlijdt voor uw pensioendatum, dan ontvangt uw partner een partnerpensioen dat moet worden aangekocht met het door u opgebouwde pensioenkapitaal. Bij overlijden na uw pensioendatum ontvangt uw partner alleen een nabestaandenpensioen als u bij uw pensionering een deel van uw pensioenkapitaal gebruikt heeft om een partnerpensioen aan te kopen.

Wezenpensioen

Als u overlijdt voor uw pensioendatum, dan kunnen uw kinderen jonger dan 18 jaar wezenpensioen krijgen als uw nabestaanden een deel van uw pensioenkapitaal gebruiken om een wezenpensioen aan te kopen. Als uw kind studeert of arbeidsongeschikt is dan geldt dit tot uiterlijk 27 jaar. Bij overlijden na uw pensioendatum ontvangen uw kinderen alleen een wezenpensioen als u bij uw pensionering een deel van uw pensioenkapitaal gebruikt heeft om een wezenpensioen aan te kopen.

 

Pensioenreglement

In het pensioenreglement leest u meer over de Pensioenregeling 2011.

 

Laag 1

2. Wat krijgt u niet in uw pensioenregeling 2011?

Arbeidsongeschikt

U ontvangt geen pensioenuitkering als u arbeidsongeschikt wordt.

3. Hoe bouwt u pensioen op?

U kunt op drie manieren pensioen opbouwen:

A. AOW: dit inkomen krijgt u van de overheid. Op

     www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen via uw werkgever(s). Dit Pensioen

    1-2-3 gaat over het pensioen dat u in het

    verleden bij het pensioenfonds heeft

    opgebouwd.

C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via een

    lijfrente of banksparen.

Beschikbare premieregeling

U heeft een pensioenkapitaal opgebouwd in de Pensioenregeling 2011. Het maximale salaris in de Pensioenregeling 2011 was € 115.485 (2014). Uw bonus werd ook meegerekend tot uw pensioengevend salaris. Op basis van uw salaris en uw leeftijd, werd een premie voor u ingelegd. De ingelegde premies worden voor u belegd bij Robeco.

Vanaf 1 januari 2015 wordt geen pensioenpremie meer gestort, aangezien de Pensioenregeling 2011 per die datum beëindigd is.

4. Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Heeft u een nieuwe baan? U kunt het pensioen, dat u bij het pensioenfonds heeft opgebouwd, meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

 

Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen

Wilt u een deel van uw pensioenkapitaal omruilen voor een hoger partnerpensioen? U kunt deze keuze maken op uw pensioendatum.


Partnerpensioen omruilen voor ouderdoms-pensioen

Wilt u het pensioenkapitaal dat is bedoeld voor partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan bij uw pensionering wanneer u met uw pensioenkapitaal een pensioen gaat aankopen bij een verzekeraar. Als u geen partner heeft op uw pensioendatum dan kunt u uw pensioenkapitaal gebruiken om alleen een ouderdomspensioen aan te kopen

Pensioen eerder of later laten ingaan
De standaard leeftijd waarop u met pensioen gaat is 67 jaar. Maar u kunt uw pensioen ook eerder of later laten ingaan. Als u later met pensioen wilt gaan dan moet u dit overleggen met uw huidige werkgever en dit tijdig aan ons doorgeven.

 

Shoppen met uw pensioenkapitaal

Het in de Pensioenregeling 2011 opgebouwde pensioenkapitaal moet op de pensioendatum worden omgezet in een levenslang pensioen. U dient dat pensioen aan te kopen bij een verzekeraar van uw keuze.

5. Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioenkapitaal staat niet vast. Pas op de pensioendatum kunt u zekerheid krijgen over de hoogte van uw pensioenuitkering. Uw pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van de tot en met 31 december 2014 ingelegde premies, het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van uw pensioen en de rendementen op uw beleggingen. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om ook na uw pensioendatum met een deel van uw pensioenkapitaal te blijven beleggen, waardoor u een variabele pensioenuitkering gaat ontvangen, zal er ook bij uw pensionering (nog) geen zekerheid zijn over de hoogte van uw pensioenuitkering.

6. Welke kosten maken wij?

Voor de uitvoering van de pensioenregeling worden kosten gemaakt. Deze kosten betaalt uw (voormalige) werkgever aan ons. Voor het beheer van uw pensioenkapitaal berekent Robeco beheerkosten. Deze beheerkosten zijn afhankelijk van de fondsen waarin uw pensioenkapitaal is belegd. De beheerkosten worden in mindering gebracht op het rendement van uw pensioenkapitaal.

 

7. Wanneer moet u in actie komen?

Als u verandert van baan

Heeft u een nieuwe baan? Dan kunt u het pensioen dat u bij het pensioenfonds heeft opgebouwd meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 

Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan dan is uw partner automatisch bij ons bekend. Dit is niet zo als u ongehuwd samenwoont. Het is dan belangrijk dat u uw partner bij ons aanmeldt. Wilt u dat uw partner recht heeft op een partnerpensioen na uw overlijden? Dan moet u een door de notaris getekende samenlevingsovereenkomst opsturen of dan moet u aantonen dat u minimaal vijf jaar een gezamenlijke huishouding voert.

 

Als u gaat scheiden, uw partnerschap beëindigt of niet meer samenwoont

Meldt dit dan bij ons. Wij zorgen ervoor dat een deel van uw pensioenkapitaal ten behoeve van een bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner apart wordt gezet. Indien u afspraken gemaakt heeft met uw ex-partner over een andere verdeling van uw pensioen, dan wel dat u geen aanspraak wilt maken op het bijzonder partnerpensioen, dan ontvangen wij graag een kopie van deze vastgelegde afspraken. Als u kiest voor de verdeling van het ouderdoms-pensioen op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, dan dient u binnen 2 jaar na de scheidingsdatum het daartoe bestemde formulier aan ons toe te sturen en dan zorgen wij voor de verdeling van uw pensioenkapitaal.

 

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden.

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden bij 'Welke keuzes heeft u zelf?', neem dan contact met ons op.

 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk minstens één keer per jaar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kunt u zien hoeveel pensioen(kapitaal) u heeft opgebouwd en wat u straks kunt verwachten.

 

Als u verhuist

Als u verhuist naar het buitenland, dan moet u uw adreswijziging en wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven.

 

Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met het pensioenfonds door een e-mail te sturen naar PensioenfondsTowersWatson@willistowerswatson.com

Pensioenfonds Towers Watson

Postbus 4199

3006 AD ROTTERDAM


Telefoonnummer

088-5433000

 

E-mailadres

PensioenfondsTowersWatson@
willistowerswatson.com

Copyright @ Pensioenfonds
Towers Watson